تریتانت

امکانات سایت:

  • اخذ نوبت آنلاین
  • افزودن پزشک
  • افزودن منشی
  • افزودن نوبت های پزشک
  • ارتباط منشی با پزشک
  • نمایش نوبت های ثبت شده برای پزشک و منشی مطب
  • افزودن مطب
  • افزودن تخصص پزشک
  • نمایش پزشکان جهت اخذ نوبت
  • و ...
تریتانت-تک پردازان